CEPA Publications

Displaying 151 - 175 of 731

James Chu

,

Prashant Loyalka

,

Guirong Li

,

S. Yao

,

L.Y. Gao

,

Hongmei Yi

2017

Prashant Loyalka

,

Anna Popova

,

Guirong Li

,

Chengfang Liu

,

Henry Shi

2017

L. Wang

,

M.Y. Wu

,

Yaojiang Shi

,

Y.Z. Cheng

,

Prashant Loyalka

,

James Chu

,

K. Kenny

,

Scott Rozelle

2017

Prashant Loyalka

,

Guirong Li

,

Elena Kardanova

,

Igor Chirikov

,

Lydia Liu

,

N. Yu

,

S.F. Hu

,

Ma Lipping

,

Fei Guo

,

Henry Shi

,

Natalie Johnson

,

Huan Wang

2016

Hongmei Yi

,

Guirong Li

,

L.Y. Li

,

Linxiu Zhang

,

J.J. Xu

,

Elena Kardanova

,

Henry Shi

,

James Chu

,

Prashant Loyalka

2016

Fan Li

,

Yingquan Song

,

Hongmei Yi

,

Jianguo Wei

,

Linxiu Zhang

,

Yaojiang Shi

,

James Chu

,

Natalie Johnson

,

Prashant Loyalka

,

Scott Rozelle

2016

Guirong Li

,

Liying Li

,

Henry Shi

,

Natalie Johnson

,

Hongmei Yi

,

James Chu

,

Elena Kardanova

,

Prashant Loyalka

2016

Daniel W. Belsky

,

Terrie E. Moffitt

,

David L. Corcoran

,

Ben Domingue

,

HonaLee Harrington

,

Sean Hogan

,

Renate Houts

,

Sandhya Ramrakha

,

Karen Sugden

,

Benjamin S. Williams

,

Richie Poulton

,

Avshalom Caspi

2016

Pages