Journal Articles

Displaying 176 - 200 of 396

Hongmei Yi

,

Linxiu Zhang

,

Chengfang Liu

,

Ai Yue

,

Chu Yang

,

James Chu

,

Prashant Loyalka

,

May Maani

,

Jianguo Wei

2013

Donald Boyd

,

Pamela Grossman

,

Hamilton Lankford

,

Susanna Loeb

,

Matthew Ronfeldt

,

James Wyckoff

2012

Jason D. Boardman

,

Ben Domingue

,

Jason M. Fletcher

2012

Jason D. Boardman

,

Michael E. Roettger

,

Ben Domingue

,

Matthew B. McQueen

,

Brett C. Haberstick

,

Kathleen Mullan Harris

2012

Pages