Working Papers

Displaying 61 - 84 of 84

Prashant Loyalka

,

Anna Popova

,

Guirong Li

,

Chengfang Liu

,

Henry Shi

2017

Prashant Loyalka

,

Guirong Li

,

Elena Kardanova

,

Igor Chirikov

,

Lydia Liu

,

N. Yu

,

S.F. Hu

,

Ma Lipping

,

Fei Guo

,

Henry Shi

,

Natalie Johnson

,

Huan Wang

2016

Hongmei Yi

,

Guirong Li

,

L.Y. Li

,

Linxiu Zhang

,

J.J. Xu

,

Elena Kardanova

,

Henry Shi

,

James Chu

,

Prashant Loyalka

2016

Guirong Li

,

Liying Li

,

Henry Shi

,

Natalie Johnson

,

Hongmei Yi

,

James Chu

,

Elena Kardanova

,

Prashant Loyalka

2016

Pages