Working Papers 2014 and Earlier

Displaying 1 - 24 of 24

James Chu

,

Prashant Loyalka

,

Francisco Ramirez

,

Guirong Li

,

Huan Wang

,

Yaojiang Shi

2016

Donald Boyd

,

Erin Dunlop

,

Hamilton Lankford

,

Susanna Loeb

,

Patten Mahler

,

Rachel H. O’Brien

,

James Wyckoff

2011

Donald Boyd

,

Pamela Grossman

,

Hamilton Lankford

,

Susanna Loeb

,

James Wyckoff

2007