CEPA Publications

Displaying 251 - 275 of 728

Ben Domingue

,

Jason M. Fletcher

,

Dalton Conley

,

Jason D. Boardman

2014

X.B. Wang

,

Chengfang Liu

,

Linxiu Zhang

,

Renfu Luo

,

Scott Rozelle

,

Prashant Loyalka

2014

Ben Domingue

,

Daniel W. Belsky

,

Kathleen Mullan Harris

,

Andrew Smolen

,

Matthew B. McQueen

,

Jason D. Boardman

2014

Dalton Conley

,

Mark L. Siegal

,

Ben Domingue

,

Kathleen Mullan Harris

,

Matthew B. McQueen

,

Jason D. Boardman

2014

James Chu

,

Prashant Loyalka

,

Francisco Ramirez

,

Guirong Li

,

Huan Wang

,

Yaojiang Shi

2016

Prashant Loyalka

,

Martin Carnoy

,

Isak Froumin

,

Raffiq Dossani

,

J. B. Tilak

,

Po Yang

2014

Ben Domingue

,

Jason Fletcher

,

Dalton Conley

,

Jason D. Boardman

2014

Pages