Michael W. Kirst to Receive Prestigious James A. Kelly Award