CEPA Publications

Displaying 176 - 200 of 723

Richard J. Shavelson

,

Ben Domingue

,

J. Marino

,

A.M. Mantilla

,

J.A. Morales

,

E. Wiley

2016

Ben Domingue

,

Robbee Wedow

,

Dalton Conley

,

Matthew McQueen

,

T Hoffman

,

Jason D. Boardman

2016

Harry Brighouse

,

Helen F. Ladd

,

Susanna Loeb

,

Adam Swift

2016

Elena Kardanova

,

Prashant Loyalka

,

Igor Chirikov

,

Lydia Liu

,

Guirong Li

,

Huan Wang

,

Ekaterina Enchikova

,

Henry Shi

,

Natalie Johnson

2016

Niny Khor

,

Lihua Pang

,

Chengfang Liu

,

Fang Chang

,

Di Mo

,

Prashant Loyalka

,

Scott Rozelle

2015

Chengchao Zhou

,

Sean Sylvia

,

Linxiu Zhang

,

Renfu Luo

,

Hongmei Yi

,

Chengfang Liu

,

Yaojiang Shi

,

Prashant Loyalka

,

James Chu

,

Alexis Medina

,

Scott Rozelle

2015

Pages